Sänkt blodtryck för hypertensiva

H37-BP-Meta-AnalysisDenna meta-analys återfann i publicerad litteratur 107 studier avseende minskning av stress och blodtryck. 17 av dessa studier, innehållande 23 jämförelser av behandlingar på 960 patienter, uppfyllde standardkriterierna för väl utformade, randomiserade, kontrollerade undersökningar, samt innehöll multipla studier för varje kategori av behandling för hypertoniker. Bland dessa studier visade sig endast Transcendental Meditation ha en statistiskt signifikant verkan att sänka högt blodtryck hos hypertensiva patienter. (p = 0,0002).Ref.Current Hypertension Reports 9: 520–528, 2007. För fullständig artikel klicka här

Metaanalys: Sänkt systoliskt blodtryck

H39-Decreased-Systolic-BP-MetaDenna studie var en metaanalys av samtliga publicerade randomiserade, kontrollerade kliniska studier av effekterna av Transcendental Meditation på blodtryck, och består av nio studier med 711 patienter. Transcendental Meditation visade sig ha en statistiskt signifikant verkan att sänka det systoliska blodtrycket. De tre studier som var forskningsmässigt mest strikt utformade visade en något större effekt, vilket ytterligare indikerar att effekten har substans.Ref.American Journal of Hypertension 21: 310–316, 2008

Sänkt systoliskt blodtryck hos patienter med hjärtsjukdom

H35-Reduced-Blood-Pressure-CHDSänkt systoliskt blodtryck hos patienter med hjärtsjukdom

Denna randomiserade, kontrollerade, kliniska undersökning av personer med stabil hjärtsjukdom visade att 16 veckors utövning av Transcendental Meditation, till skillnad från att delta i ett program med hälsoundervisning, ledde till en betydande sänkning av det systoliska blodtrycket. Högt blodtryck är en av komponenterna i det “metabola syndromet” och hör ofta ihop med fetma, insulinresistens och hyperlipidemi. Detta syndrom är en riskfaktor för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet.Ref.Archives of Internal Medicine 166: 1218–1224, 2006

Sänkning av högt blodtryck

H15-High-Bld-PressureSänkning av högt blodtryck

Patienter med högt blodtryck som lärt sig Transcendental Meditation visade en signifikant minskning av systoliskt och diastoliskt blodtryck efter tre månader, till skillnad från dem som randomiserats till en styrteknik och från dem som fått undervisning om hur man kan sänka blodtrycket genom kost och motion.Ref.Hypertension 26: 820–827, 1995